10 2 24-05-2017
  1. پرسه ميزنم در كوچه هايى كه هيچ نشانى از يادهاى ما نيست! اما من آن پيراهن چهارخانهء آبى رنگت را، كه در آن روز بارانى به تن داشتى، بر بند رخت خانه اى ديدم بوى تنت را باد به هر سويى ميبرد و من به دنبالت به تمام پنجره هاى باز سرك كشيدم و بر ديوارهاى شهرى كه نميشناختمش يادگارى نوشتم! من نوشتم باران، تو بر من باريدى نوشتم خورشيد تو بر من تابيدى نوشتم رود جارى شدى در من نوشتم عشق... و من ديگر، نه تو را ، نه آن پيراهن چهارخانه را ، نه باران را ، نه خورشيد را و نه هيچ نشانى از يادهامان را نديدم گويى باد ما را با خود برد! #شاعره_امينى 🦋 #everyday #everywhere # #photo#photoshoot #poem #poet #story #memories #city #alley#endlesslove #life#mylife #mystory #dreams #someone #wall #patience #waiting #thewall#lovelyday#hope #شعر #instagood #instadaily#venice #lovelycity #window

Top