41 1 24-05-2017
  1. ⏩ગુજરાતી છો અને @gujjunigammat follow નથી કર્યું !!! Go and Follow this Page for gujju language words like (તળપદા શબ્દ ની મજા,અમદાવાદી બોલી,કાઠીયાવા8ડી છંદ,મેહોંણી ના અવનવા લેહકા) and much more quotes,daily stuff and more Gujjuness 😎 #gujjunigammat #proudtobegujarati #gujjus #narendramodi #lemon #video @narendramodi ⏩Our official account and also a insta followers can follow ▶️ instagram.com/gujjunigammat 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 ▶️ @gujjunigammat ◀️ ▶️ @gujjunigammat ◀️ ▶️ @gujjunigammat ◀️ ▶️ @gujjunigammat ◀️ ▶️ @gujjunigammat ◀️ ▶️ @gujjunigammat ◀️ ▶️ @gujjunigammat ◀️ ▶️ @gujjunigammat ◀️ ⏩️Support us a perfect page for a perfect Gujju😎😎😎😎😎😎

Top